Planontwikkeling zonnepark Matsloot – reactie Energiecoöperatie Noordseveld

Er is de afgelopen tijd veel consternatie geweest over de handelwijze van projectontwikkelaar Powerfield, die een zonnepark in het Matsloot gebied wil ontwikkelen bij de A7. Energiecoöperatie Noordseveld (ECN)  is al geruime tijd op de hoogte van deze ontwikkeling en heeft daar tot op heden niet in geparticipeerd. We doen dat wel bij de zonnepark ontwikkeling in Zuidvelde.

We zijn al meermalen benaderd door Powerfield om lokale participatie vorm te geven. We hebben dit om een aantal redenen steeds afgehouden/ uitgesteld:

  • Powerfield had tot afgelopen najaar geen positie in het gebied, er was dus in onze ogen geen concreet project.
  • We hebben sterke bedenkingen bij de reputatie van Powerfield. Het beleid van ECN is dat partijen waarmee we gaan samenwerking een goede reputatie moeten hebben en met schoon geld werken.
  • We willen dat er voor eventuele ontwikkeling in het Matslootgebied plaatvinden een evenwichtig gebiedsplan komt, met veel ruimte voor natuur. Er is door de overheden een belangenverkenning uitgevoerd, die nu wordt opgevolgd door het opstellen van een gebiedsvisie. Die moet eind 2021 klaar zijn.

Powerfield gaat nu bij gebrek aan partijen die met hen willen meewerken gewoon zijn eigen gang. Ze zijn daartoe overigens uitgedaagd door de gemeente. De gemeente heeft wel duidelijk aangegeven dat er eerst een gebiedsvisie moet komen, waarin de plannen van Powerfield dan ingepast zouden kunnen worden. Daar heeft Powerfield blijkbaar lak aan.

Toen bleek dat Powerfield een grondpositie had verworven heeft ECN overwogen om dan toch maar vanuit het belang van de gemeenschap mee te gaan doen in het project. Door de gang van zaken van de afgelopen maanden is ons de lust daartoe weer behoorlijk vergaan. Een partij die over iedereen heen walst en natuurorganisaties en natuurbelangen niet serieus neemt is wat ons betreft niet welkom in Noordenveld. We wachten eerst af wat de gebiedsvisie ons brengt.

Lokaal eigendom en participatie

De gemeente heeft een beleidskader zonneparken in het landschap opgesteld. Daarin zijn eisen opgenomen die aan ontwikkelaars van projecten worden gesteld. Om een idee te geven hoe daaraan invulling kan worden gegeven hierbij een voorbeeld. Wij zijn nu volop betrokken bij het zonnepark Zuidvelde, daar hebben we die eisen op de volgende manier opgepakt.

  • Voor de planparticipatie, het informeren en meedenken is een plan gemaakt dat onder regie van ECN wordt uitgevoerd. Er is gesproken met verschillende omwonenden, belangverenigingen en andere belangengroepen. Er zijn informatiebijeenkomsten in het gebied gehouden. De plannen zijn telkens doorontwikkeld en teruggekoppeld.
  • ECN heeft 50% van het eigendom van de toekomstige installaties opgeëist. Dat betekent dat de opbrengst van de exploitatie van het plan ook voor 50% bij ECN terecht komt. ECN is een non-profit organisatie die vooral draait op vrijwilligers en die het geld gaat gebruiken om Noordenveld duurzamer te maken.
  • Er komt een gebiedsfonds voor de lokale omgeving. Dit is een jaarlijkse bijdrage voor bewoners die in een straal rond het zonnepark wonen. Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld dorpsbelangen.

Over de plannen dient overeenstemming te komen over landschappelijke en ecologische inpassing. Bij elk project geldt dat het landschap verandert, en daarmee ook de samenstelling van de soorten. In de onlanden is dat recent ook op grote schaal gebeurd. Daar is iedereen nu blij mee, maar ook dit was nog niet lang geleden een gebied vol weidevogels. De energietransitie vraagt om veel lastige keuzen, wat ons betreft moeten we die wel samen maken.

Jeroen Niezen, 16-3-2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *